1) INFORMATION OM INHÄMTNING AV PERSONUPPGIFTER OCH KONTAKTUPPGIFTER FÖR ANSVARIG

1.1 Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar för visat intresse. Nedan informerar vi om hanteringen av dina personuppgifter när du nyttjar vår webbplats. Personuppgifter är i detta sammanhang alla uppgifter, med vilka du personligen kan identifieras.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i den mening som anges i Dataskyddsförordningen (GDPR) är HJH Office GmbH, Christoph-Selhamer-Str. 2, DE-82362 Weilheim, Tyskland, telefon: +49 (0)881 924 521 10, Fax: 0049 (0)881 / 924 521-29, e-mail: service@hjh-office.se. Den ansvariga för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller gemensamt med andra bestämmer om syftena och medlen för behandling av personuppgifter.

1.3 Den ansvariga har för denna webbplats utsett en dataskyddsansvarig som nås på följande uppgifter: Christian Schröder, Christoph-Selhamer-Str. 2, DE-82362 Weilheim, Tyskland, telefon: +49 (0)881 924 521 10, e-mail: datenschutzbeauftragter@hjh-office.de.

1.4 Denna webbplats nyttjar av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig) en SSL-resp. TLS-kryptering. Du kan se om anslutningen är krypterad genom teckensekvensen "https://" och låsikonen i webbläsarens textrad.

2) DATAINSAMLING VID BESÖK PÅ VÅR WEBBPLATS

Vid endast informationsmässigt nyttjande av vår webbplats, alltså om du inte registrerar eller överför annan information till oss, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare vidarebefordrar till vår server (s.k. server-loggfiler). När du läser in vår webbplats, samlar vi in följande data, något som vi av tekniska skäl måste göra för att kunna visa webbplatsen:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och klockslag för besöket
 • Volym på skickade uppgifter i byte
 • Ursprung/hänvisning, varifrån du besökte vår sida
 • Använd webbläsare
 • Använt operativsystem
 • Använd IP-adress (ev.: i anonymiserad form)

Behandlingen sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. f i GDPR grundat på vårt berättigade intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter varken vidarebefordras eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid rätten att i efterhand granska server-loggfiler, om det finns konkreta belägg som tyder på olagligt nyttjande.

3) COOKIES

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra nyttjande av vissa funktioner, använder vi på olika sidor så kallade cookies. Detta är små textfiler som sparas på din enhet. Några av de cookies som vi använder raderas igen efter webbläsarsessionen, alltså när webbläsaren stängs (s.k. sessionscookies). Andra cookies lämnas kvar på din enhet och möjliggör för oss eller våra partnerbolag (cookies från tredjepartsleverantörer) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies placeras ut, registrerar och behandlar dessa i individuell omfattning viss användarinformation, som webbläsar- och positionsuppgifter samt IP-adress. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven period, som kan variera mellan olika cookies.

Delvis tjänar cookies till att lagra inställningar för att förenkla beställningsprocessen (t.ex. minnas innehållet i en virtuell kundkorg för ett senare besök på webbplatsen). Såtillvida enskilda av oss implementerade cookies även behandlar personuppgifter, sker behandlingen enligt art. 1 pkt. b GDPR, 6 avs. 1 pkt. b GDPR, antingen för genomdrivande av avtalet eller enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, för tillvaratagande av vårt berättigade intresse om bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av besöket på sidan.

Vi arbetar tillsammans med annonspartners som hjälper oss att utforma vårt interneterbjudande på ett intressant sätt. I detta syfte kommer vid ditt besök på vår webbplats också cookies från partnerbolag att sparas på din hårddisk (cookies från tredjepartsleverantörer). I nedanstående avsnitt informeras enskilt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den respektive inhämtade informationen.

Tänk på att du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem eller accepterar cookies för vissa fall eller generellt önskar blockera dem. Varje webbläsare skiljer sig åt i sättet som cookies-inställningarna fungerar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookieinställningar. Denna hittar du för respektive webbläsare under följande länkar:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox: https://support.mozilla.org/sv/questions/1174335
 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=sv_SV
 • Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Vänligen notera att om du inte accepterar cookies, kan funktionaliteten på vår webbplats bli begränsad.

4) KONTAKT

Vid kontakt med oss (t.ex. per kontaktformulär eller e-post) inhämtas det personuppgifter. Vilka uppgifter som inhämtas i ett kontaktformulär, framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter används och sparas endast i syfte att svara på din förfrågan eller för kontaktregistrering och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Om man tar i kontakt i syfte att avsluta ett avtal, anges ytterligare rättslig grund för behandlingen i art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Uppgifterna raderas när vi har behandlat förfrågan. Detta gäller om det av omständigheterna kan konstateras att det specifika sakförhållandet är avslutat och såvida inga rättsliga lagringsförpliktelser förhindrar detta.

5) DATABEHANDLING VID ÖPPNANDE AV ETT KUNDKONTO OCH FÖR AVTALSHANTERING

Enligt art. 6 avs. 1 pkt. b i GDPR, inhämtas och bearbetas personuppgifter vidare, om du meddelar oss dessa för fullgörandet av ett avtal eller vid öppnande av ett kundkonto. Vilka uppgifter som inhämtas framgår av respektive inmatningsformulär. Ditt kundkonto kan när som helst raderas och detta kan göras genom underrättelse till ovannämnda adress och ansvarig part. Vi sparar och använder de uppgifter som du har delat med oss för att hantera våra uppdrag. När avtalet i sin helhet har fullgjorts eller ditt kundkonto har raderats spärras dina uppgifter i enlighet med skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder, och raderas sedan, såvida du inte uttryckligen medgivit ytterligare användning av dina uppgifter eller om det enligt lagstiftningen stipuleras att det är tillåtet med ytterligare databehandling från vår sida, vilket vi informerar om nedan.

6) ANVÄNDNING AV DINA UPPGITER FÖR DIREKTMARKNADSFÖRNING

6.1 Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev skickar vi dig regelbunden information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Upplysning av ytterligare uppgifter är frivillig och används för att kunna adressera dig personligen. Vi använder en så kallad tvåstegsregistrering för att skicka nyhetsbrevet. Det innebär att vi inte kommer att skicka några nyhetsbrev till dig om du inte uttryckligen har bekräftat att du godkänner att nyhetsbrevet skickas. Vi skickar då ett bekräftelsemail och ber dig bekräfta att du vill få framtida nyhetsbrev genom att klicka på en länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 avs. 1 i GDPR. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som har angetts av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registrering så att vi kan spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid en senare tidpunkt. De uppgifter som samlas in av oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer endast att användas för annonsering med hjälp av nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera nyhetsbrevet via länken i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personen som nämns överst i denna personuppgiftspolicy. Efter din avregistrering raderas din e-postadress direkt från vår lista över nyhetsbrevsmottagare, om du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data som överstiger det, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i detta uttalande.

6.2 I detta avseende utförs databehandling uteslutande på grund av vårt berättigade intresse för personlig direktannonsering enligt art. 6.1, punkt f i GDPR. Om du inledningsvist har invänt mot användningen av din e-postadress kommer vi inte att skicka ett e-postmeddelande till dig. Du har rätt att invända mot användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål när som helst med verkan för framtiden genom att kontakta den dataansvarige. Vid mottagandet av din invändning upphör omedelbart användningen av din e-postadress för reklamändamål.

6) KOMMENTARSFUNKTION

Inom ramen för kommentarsfunktionen på denna webbplats kommer, utöver din kommentar, även uppgifter om tidpunkten för när kommentaren gjordes och det av dig valda kommentatorsnamnet sparas och offentliggöras på webbplatsen. Din IP-adress registreras och sparas också. IP-adressen lagras av säkerhetsskäl och ifall den berörda personen, genom att lämna en kommentar, kränker tredje parts rättigheter eller publicerar olagligt innehåll. Din e-postadress behöver vi för att ta kontakt med dig om tredje part hävdar att innehåll som du offentliggjort strider mot lagen. Rättslig grund för lagringen av dina uppgifter är art. 6 avs. 1 pkt. b och f i GDPR. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som av tredje part hävdas vara olagliga.

7) UPPGIFTSBEHANDLING VID BESTÄLLNINGSHANTERING

7.1 De av oss inhämtade personuppgifterna vidarebefordras i samband med uppdragshanteringen till det transportföretag som leverantören har anlitat om detta är nödvändigt för att leverera varan. Dina betalningsuppgifter lämnar vi till det anlitade kreditinstitutet inom ramen för betalningshanteringen, om detta är nödvändigt för betalningshantering. Om en betaltjänst används framgår detta tydligt av den nedanstående informationen. Den rättsliga grunden för vidarebefordran av uppgifter är härvidlag art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR.

7.2 Vidarebefordran av personuppgifter till transporttjänstföretag

- DPD
Om leverans av varan sker genom transporttjänstföretaget DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, DE-63741 Aschaffenburg, Tyskland), så lämnar vi ut din e-postadress enligt art. 6 avsn. 1 pkt. a i GDPR till DPD för leverans av varan i syfte att kunna avstämma leveranstidpunkten eller för att skicka leveransavisering, om du för detta syfte under beställningsprocessen gett ditt uttryckliga medgivande. I annat fall lämnar vi, i leveranssyfte och enligt art. 6 avs. 1 pkt. b i GDPR, endast ut namnet på mottagaren och leveransadressen till DHL. Vidarebefordran sker endast såvida detta är nödvändigt för varuleveransen. I detta fall är en föregående avstämning av leveranstidpunkten med DPD eller leveransavisering inte möjlig.
Medgivandet kan när som helst återkallas med verkan för framtiden gentemot ovan angiven ansvarig eller gentemot transporttjänstföretaget DPD.

7.3 Användning av betaltjänstleverantörer

- Klarna
Vid val av betalningssättet "Klarna fakturaköp" eller (om så erbjuds) betalningssättet Klarna delbetalning, sker betalningshanteringen av Klarna AB (https://www.klarna.com/), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan kallat "Klarna"). För att möjliggöra betalningshantering, kommer dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, ort, personnummer, e-postadress, telefonnummer och IP-adress) samt uppgifter om beställningen (t.ex. fakturabelopp, artikel, leveranssätt) i identitets- och kreditstatuskontrollssyfte att vidarebefordras till Klarna, om du i samband härmed enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR inom ramen för beställningsprocessen, uttryckligen har samtyckt till detta. Till vilka kreditupplysningsföretag dina uppgifter kan vidarebefordras redovisas här: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/en_gb/privacy Kreditvärderingen kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. score-värden). Såvida score-värden påverkar resultatet av kreditupplysningen, har detta sin grund i en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk metod. I beräkningen av score-värden tas bland annat, men inte uteslutande, hänsyn till adressuppgifter. Den erhållna informationen om den statistiska sannolikheten för betalningsbortfall använder Klarna för att fatta ett avvägt beslut om motiveringen, genomförandet eller avslutandet av avtalsförhållandet.
Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att meddela ansvarig för uppgiftsbehandlingen eller Klarna. Klarna är emellertid vid behov fortfarande berättigat att behandla dina personuppgifter, om detta krävs för att avtalsenligt sköta betalningshanteringen.
Dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med gällande bestämmelser om uppgiftsskydd och enligt specifikationerna i Klarnas bestämmelser om uppgiftsskydd för berörda parter med hemvist i Sverige: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/en_gb/data_protection.pdf

- Paypal
Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om detta erbjuds - "köp mot faktura" eller avbetalning via PayPal vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter i samband med betalningshanteringen till PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.a., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan "PayPal"). Vidarebefordran sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR och endast i den utsträckning som krävs för betalningshanteringen.
PayPal förbehåller sig, när det gäller betalningsmetod med kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om så erbjuds - "köp mot faktura" eller "delbetalning" via PayPal, rätten att genomföra en kreditupplysning. För detta syfte kommer dina betalningsuppgifter att vid behov, enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, på basis av det berättigade intresset hos PayPal för fastställande av din betalningsförmåga, att vidarebefordras till kreditupplysningsföretag. Resultat av kreditkontrollen beträffande den statistiska sannolikheten för utebliven betalning använder PayPal i syfte att fatta beslut om vilka betalningsmetoder som ska erbjudas. Kreditvärdigheten kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. score-värden). Såvida score-värden påverkar resultatet av kreditupplysningen, har detta sin grund i en vetenskaplig beprövad matematisk-statistisk metod. I beräkningen av score-värden tas bland annat, men inte uteslutande, hänsyn till adressuppgifter. Övriga rättsliga bestämmelser om uppgiftsskydd, bland annat om det anlitade upplysningsföretaget, hittar man i PayPals integritetspolicy: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=se_SE Du kan alltid invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att underrätta PayPal. PayPal är emellertid vid behov fortfarande berättigat att behandla dina personuppgifter, om detta krävs för att avtalsenligt sköta betalningshanteringen.

8) KONTAKT FÖR PÅMINNELSE OM UTVÄRDERING/RECENSION

Egen påminnelse om utvärdering/recension (inget utskick via kundutvärderingssystem): Vi använder din e-postadress för en påminnelse om att lämna en utvärdering (recension) via det av oss, använda utvärderingssystemet, om du under eller efter din beställning gett oss ditt uttryckliga medgivande därtill enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att meddela den person som ansvarar för uppgiftsbehandlingen.

Utvärderingspåminnelse genom Trustpilot:
Om du under eller efter din beställning gett oss ditt uttryckliga samtycke för detta enligt art. 6 avs. 1 pkt. a i GDPR, vidarebefordrar vi din e-postadress till utvärderingsplattformen Trustpilot av Trustpilot A/S, Pilestræde 58, DK-1112 Köpenhamn K, Danmark (www.trustpilot.com), så att de skickar dig en utvärderingspåminnelse per e-post. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att meddela den person som är ansvarig för uppgiftsbehandlingen eller via plattformen.

9) ANVÄNDNING AV VIDEOR

Denna webbplats använder Youtube-inbäddningsfunktionen för att visa och spela upp videor från leverantören Youtube, vilken tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (vidare kallat Google).

Här används det utvidgade uppgiftsskyddsläget, vilket enligt leverantörsuppgifter påbörjar lagring av användarinformationen först vid uppspelning av videon. Om uppspelning av inbäddade Youtube-videor startar, använder leverantören Youtube cookies för att samla in information om användarens beteenden. Enligt Youtube är syftet med dessa cookies bland annat att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra felaktig användning. När du är inloggad på Google, kommer dina uppgifter direkt kopplas till ditt konto om du klickar på videon. Om du inte önskar sammankopplas med din YouTube-profil, måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google sparar dina uppgifter (även för ej inloggade användare) som användarprofil och utvärderar denna. En sådan utvärdering sker specifikt enligt art. 6 avs. 1 pkt. f i GDPR på bas av Googles berättigade intressen för att inbädda personligt anpassad reklam, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. Du har rätt att återkalla medgivandet till bildandet av denna användarprofil. För att utöva denna måste du vända dig till YouTube.

Oberoende av om en uppspelning av inbäddade videor sker, upprättas vid varje besök på denna webbplats en anslutning till Google-nätverket "DoubleClick", vilket utan vår påverkan kan utlösa ytterligare uppgiftsbehandlingsprocedurer.

Google LLC, med huvudkontor i USA, är certifierade enligt den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU uppfylls.

Mer information om dataskydd på YouTube hittar du i leverantörens integritetspolicy under: www.google.com/policies/privacy/

10) ONLINEMARKNADSFÖRNING

Denna webbplats använder online-annonseringsprogrammet Google AdWords och, inom ramen för detta, Conversion-Tracking från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (härefter kallat ”Google”). Vi använder Googles produkt AdWords för att med hjälp av annonsmaterial (så kallade Google Adwords) på externa webbplatser göra dig uppmärksam på våra erbjudanden. Vi kan med uppgifter från annonskampanjerna utröna hur lyckade de enskilda annonsåtgärderna är. Detta görs i syfte att visa annonser som är intressanta för dig, utforma vår webbplats på ett sätt som är mer intressant för dig och få fram en rättvis beräkning av annonskostnaderna.

Cookien för Conversion Tracking sparas om en användare klickar på en av Googles administrerade Adwords-annonser. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. Dessa cookies förlorar i regel sin giltighet efter 30 dagar och kan inte användas för personlig identifiering. Om användare besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien fortfarande inte har gått ut, kan Google och vi upptäcka att användaren har klickat på annonsen och skickats vidare till denna sida. Varje Google AdWords-kund erhåller en unik cookie. Cookies kan därför inte spåras tillbaka till användaren via AdWords-kundernas webbplatser. Information som inhämtats genom Conversion-cookies syftar till att skapa Conversion-statistik för de AdWords-kunder som har beslutat sig för att använda Conversion-tracking. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickat på sin annons och skickats vidare till en sida med en Conversion-Tracking-tagg. De erhåller dock ingen information med vilken användaren kan identifieras personligen. Om du inte vill delta i Tracking kan du blockera tjänsten, genom att enkelt inaktivera cookien för Google Conversion-Trackings i din webbläsares användarinställningar. Du registreras då inte i Conversion-Tracking-statistiken. Vi placerar ut Google Adwords med bas i vårt berättigade intresse för målinriktade annonser enl. art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR.

Google LLC, med huvudkontor i USA, är certifierade enligt den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.

Under nedanstående internetadress finns mer information om Googles bestämmelser om uppgiftsskydd:
https://policies.google.com/privacy?gl=it&hl=en

Du kan permanent inaktivera cookies för annonsuppgifter, genom att förhindra dessa med en lämplig inställning i din webbläsare eller genom att ladda ned och installera webbläsarinsticksprogrammet under följande länk:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en

Tänk på att vissa funktioner på denna webbplats eventuellt inte kan användas eller endast användas i begränsad omfattning om du har inaktiverat användning av cookies.

11) WEBBANALYSTJÄNST

- Google Universal Analytics
Denna webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (härefter kallat ”Google”). Google Analytics använder s.k. cookies, vilket är textfiler, som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Den information som har genererats genom cookien om hur du använder webbplatsen (inklusive den förkortade IP-adressen) kommer i regel överföras till en Google-server i USA och sparas där.

Denna webbplats använder Google Analytics endast med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom förkortning och omöjliggör direkt identifiering av en specifik person. Genom tillägget kommer din IP-adress i medlemsstater i Europeiska Unionen eller i andra medlemsstater i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att förkortas av Google. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker denna behandling enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR på bas av våra berättigade intressen för statistisk analys av användarbeteenden i optimerings- och marknadsföringssyfte.

Inom ramen för vårt uppdrag kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och om tjänster anknutna till webbplatsanvändningen och internetanvändningen samt presentera dessa för oss. Den IP-adress som vidarebefordras av din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammankopplas inte med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare; Vi vill dock påpeka att du i sådana fall eventuellt inte kommer kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan därutöver förhindra registrering av de uppgifter som skapas genom cookies, och som har att göra med hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress), av Google och förhindra behandling av dessa uppgifter av Google, genom att ladda ned och installera det webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Som alternativ till webbläsarinsticksprogram eller på webbläsare på mobila enheter, kan du klicka på följande länk för att placera ut en Opt-Out-cookie, som förhindrar framtida registrering av Google Analytics på denna webbplats (denna Opt-Out-cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän. Raderar du dina cookies i denna webbläsare, måste du klicka igen på denna länk): Inaktivera Google Analytics

Google LLC, med huvudkontor i USA, är certifierade enligt den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.

Denna webbplats använder också Google Analytics för en analys av flödet av besökare som kommer från olika användarenheter och som har ett användar-ID. Du kan i ditt kundkonto under "Mina uppgifter", "Personliga uppgifter", inaktivera analysen av användningen på olika enheter. Mer information om hanteringen av användardata i Google Analytics hittar du i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

12) RETARGETING/REMARKETING/ REFERERINGSANNONSERING

Bing Ads (Microsoft Corporation)
Denna webbplats använder conversion tracking-tekniken "Bing Ads" (”Bing-annons”) från Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads kommer placera ut en cookie på din enhet om du besöker vår webbplats genom en Microsoft Bing-annons.

Cookies är små textfiler som lagras i på din enhet. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 180 dagar. De är inte avsedda för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplatsen och om cookien ännu inte har gått ut, kan vi och Microsoft känna igen att användaren har klickat på annonsen och har vidarebefordrats till den här sidan (conversion-sida). Om personuppgifter behandlas i detta sammanhang görs detta i enlighet med art. 6 (1) punkt f i GDPR med bas i vårt legitima intresse för effektiv marknadsföring.

Informationen som samlats in via conversion-cookien är avsedd att sammanställa konverteringsstatistik, d.v.s. för att registrera hur många användare som har kommit fram till en conversion-sida efter att ha klickat på annonsen. Här kan vi se det totala antalet användare som klickade på vår annons och vidarebefordrades till en conversion tracking tag-sida. Vi får emellertid inte någon information som användare kan identifieras personligen utifrån. Microsoft Corporation, med säte i USA, är certifierat enligt det amerikansk-europeiska skyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.

Om du inte vill delta i spårning kan du göra invändningar mot denna användning genom att enkelt avaktivera Bing Ads conversion tracking i din webbläsare och dina användarinställningar. I detta fall kommer du inte att inkluderas i statistiken för conversion tracking. Alternativt kan du använda avaktiveringssidan för konsumenter från EU: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ för att kontrollera om Microsoft-annonseringscookies är inställda i din webbläsare och i så fall att avaktivera dem. För mer information om Microsofts Bing Ads sekretesspolicy, besök: https://privacy.microsoft.com/en-US/

Google AdWords Remarketing
Vår webbplats använder funktionerna i Google AdWords Remarketing, vilket gör det möjligt för oss att annonsera för vår webbplats i Googles sökresultat, liksom på webbplatser från tredje part. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). För detta ändamål placerar Google en cookie i din enhetens webbläsare, som automatiskt använder ett pseudonymt cookie-ID med bas av de sidor som du besökte för att tillåta intressebaserad annonsering. Bearbetning baseras på vårt legitima intresse för optimal marknadsföring av vår hemsida enligt art. 6 (1) punkt f i GDPR. Eventuell ytterligare behandling kommer endast att ske om du har godkänt hos Google om att din Google Internet- och appbläddringshistorik kommer att kopplas till ditt Google-konto och information från ditt Google-konto kommer att användas för personliga annonser som du får visat online. Om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats använder Google dina uppgifter i samband med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing på flera enheter. För detta ändamål kopplar Google tillfälligt dina personuppgifter med Google Analytics-data för att skapa målgrupper.

Du kan permanent inaktivera inställningen av cookies för annonseringsinställningar. Du kan ladda ner och installera webbläsarinsticksfilen som finns tillgänglig på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Du kan även kontakta Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info för att få reda på hur du ställer in cookies och att göra relevanta inställningar. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att du blir informerad om inställningarna av cookies och bestämmer individuellt om du vill acceptera dem eller att utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Google LLC, som är baserat i USA, är certifierade enligt det amerikansk-europeiska skyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med det dataskyddsnivå som gäller i EU. Ytterligare information och dataskyddsbestämmelserna avseende annonser och Google kan ses på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

13) ANVÄNDING AV LIVECHATSYSTEM LiveZilla (LiveZilla GmbH)

Denna webbplats använder teknik från LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 22, DE-78224 Singen, Tyskland (www.livezilla.net/home/en/) för att samla in och lagra anonyma data i syfte att analysera webben och att driva ett livechatsystem för att svara på live support-förfrågningar. Dessa anonyma data kan användas för att skapa användarprofiler under ett pseudonym. Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache, vilket möjliggör igenkännandet av webbläsaren. Om den information som samlas på detta sätt är relaterad till personuppgifter, behandlas den i enlighet med art. 6 (1) punkt f i GDPR i syfre av vårt legitima intresse för effektiv kundservice och statistisk analys av användarbeteende för optimeringsändamål. Uppgifterna som samlas in med LiveZilla-tekniken kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och kommer inte att kombineras med personuppgifter om pseudonymens bärare utan att den berörda personen själv har givit sitt samtycke. För att undvika lagring av LiveZilla-cookies kan du ställa in din webbläsare så att cookies inte längre kan lagras på din dator i framtiden eller att cookies som redan har lagrats raderas. Om du avaktiverar cookies kan du dock inte få tillgång till hela utbudet av funktioner på den här webbplatsen. Du kan motsätta dig insamling och lagring av data för att skapa en pseudonymiserad användarprofil när som helst med framtida effekt genom att skicka oss din invändning via e-post till service@hjh-office.se.

14) VERKTYG OCH DIVERSE

14.1 Google Web Fonts
Eftersom vi månar om enhetlighet när det gäller typsnitt använder vi så kallade Web Fonts från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (”Google“) på denna sida. När du öppnar en sida laddas de webbtypsnitt som behövs av webbläsaren i webbläsarens cache-minne för korrekt visning av texter och typsnitt. För detta ändamål måste du, med den webbläsare som du använder, upprätta en förbindelse till Googles servrar. Detta gör att Google får reda på att vår webbplats har öppnats via din IP-adress. Vi använder Google Web Fonts, då vi är måna om att våra webberbjudanden får en enhetlig och tilltalande framtoning och design. Detta utgör ett berättigat intresse inom ramen för art. 6 avs. 1 l. pkt. f i GDPR. Om du inte har stöd för Web Fonts i din webbläsare används det ett standardtypsnitt från din dator. Google LLC, med huvudkontor i USA, är certifierade enligt den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen ”Privacy Shield”, varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU uppfylls.

Under https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy kan man läsa mer om Google Web Fonts: https://www.google.com/policies/privacy/

15) RÄTTIGHETER FÖR BERÖRDA

15.1 Den gällande uppgiftsskyddslagstiftningen ger dig som berörd part omfattande rättigheter gentemot den ansvariga för behandling av dina personuppgifter (upplysnings- och interventionsrätt), vilket vi informerar om nedan:
 • Rätt till tillgång enligt art. 15 GDPR;
 • Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR;
 • Rätt till radering enligt art. 17 GDPR;
 • Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR;
 • Rätt till underrättelse enligt art. 19 GDPR;
 • Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR;
 • Rätt till återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR;
 • Rätt till invändningar enligt art. 77 GDPR.

15.2 Rätt att göra invändningar
När vi inom ramen för en intresseavvägning behandlar dina personuppgifter till följd av vårt övervägande berättigade intresse, har du när som helst rätt att av orsaker som hänför sig till din specifika situation, invända mot denna behandling avseende framtida förhållanden. Om du utövar din rätt att göra invändningar, avslutar vi behandlingen av de berörda uppgifterna. Vi förbehåller oss dock rätten till fortsatt behandling, om vi kan påvisa tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen, som väger upp dina intressen, grundläggande fri- och rättigheter, eller om behandlingen tjänar till genomdrivande, utövande eller försvar av rättsanspråk.

Om dina personuppgifter behandlas av oss i direktannonseringssyfte, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dessa personuppgifter för sådana annonseringsändamål. Du kan invända mot detta genom att kontakta oss via e-post till: service@hjh-office.se.

Om du utövar din rätt att göra invändningar, upphör vi med att behandla de respektive uppgifterna för direktannonsering.

16) LÄNGDEN FÖR LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Längden för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive laglig lagringsperiod (t.ex. handels- och bokföringslagringsperioder). Efter denna period kommer de olika uppgifterna att raderas rutinmässigt, såvida de inte längre behövs för avtalets uppfyllande eller ingående av avtal, och/eller det från vår sida inte föreligger ett berättigat intresse för vidare lagring.